Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Donaties

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting Laakzijde, gevestigd aan de Achterhoekerweg, nabij de brug, 3829 NA Hooglanderveen. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69815178. Email: [email protected]

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1.Donatie: Een door de gevende partij aan Stichting Laakzijde geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan Stichting Laakzijde.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website laakzijde.nl, een donatie doet aan Stichting Laakzijde, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Statuten: Stichting Laakzijde heeft tot doel het ontwikkelen, bevorderen en realiseren van onderlinge samenwerking tussen de bij de stichting aangesloten organisaties en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van twee of meer aangesloten organisaties, teneinde de kwaliteit, het imago en de uitstraling van Tuinpark Laakzijde in stand te houden en te verbeteren, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor vermelde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.5. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website www.laakzijde.nl aan Stichting Laakzijde.
1.6. Ontvangende partij: De rechtspersoon Stichting Laakzijde die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.7. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.8. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Laakzijde.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. Stichting Laakzijde behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Laakzijde

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Laakzijde.

3.2. Stichting Laakzijde is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Laakzijde nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Laakzijde is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: Stichting Laakzijde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Laakzijde voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Laakzijde.

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Stichting Laakzijde.

Artikel 5. Plichten Stichting Laakzijde

5.1. Stichting Laakzijde verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. Stichting Laakzijde neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Laakzijde aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens Stichting Laakzijde bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Stichting Laakzijde verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Laakzijde verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

7.2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Laakzijde verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Laakzijde geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De disclaimer en het privacy statement die Stichting Laakzijde hanteert zijn onverkort van toepassing.

8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.